Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ PWiK SP. Z O.O. JEST NASTĘPUJĄCY: Piotr Florek - Przewodniczący Paweł Adam - Wiceprzewodniczący Wojciech Jaszczura - Sekretarz Zbigniew Durczyński - Członek Krzysztof Burczyński - Członek

Utworzony: 2006-07-18 | Zmodyfikowany: 2021-08-17 08:26

2. OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Taryfy

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta Konina i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów na okres 3 lat - wchodzi w życie w dniu 02.06.2021 roku.

Utworzony: 2013-01-23 | Zmodyfikowany: 2021-06-03 08:02

3. PRZETARGI

Przetargi

Ogłoszenia przetargów - kliknij

Utworzony: 2016-11-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-13 08:34

4. DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.pwik-konin.akcessnet.net Dostępność architektoniczna Do budynku Administracyjno-magazynowego zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej 49 prowadzą dwa wejścia....

Utworzony: 2020-03-31 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 07:48

5. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZEZWOLENIE Na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Utworzony: 2011-06-17 | Zmodyfikowany: 2021-01-27 14:03

6. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedsiębiorstwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka powołana jest przede wszystkim w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Miasta Konina. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Zarząd Miasta Konina wydał w dniu 26.09.2002 roku Decyzję Nr GK.7033 – 3/2002 udzielającą zezwolenia na pr...

Utworzony: 2003-10-01 | Zmodyfikowany: 2021-01-27 14:01

7. Najważniejsze akty prawne Spółki

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działa na podstawie: Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.), Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Ustaw...

Utworzony: 2007-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-12-17 11:44

8. Wykaz komórek organizacyjnych

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Utworzony: 2006-07-14 | Zmodyfikowany: 2020-12-17 10:21

9. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie wspólników

Wyciąg z Aktu Założycielskiego Spółki działającej pod Firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie (Tekst Jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 14/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z dnia 30.10.2015 r. zaprotokołowaną w formie Aktu Notarialnego Rep. A. Nr 13182/2015) „§ 22 Gminę Konin na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta ...

Utworzony: 2009-08-28 | Zmodyfikowany: 2020-12-17 10:04

10. Schemat organizacyjny

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PWiK SP. Z O.O. W KONINIE

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PWiK SP. Z O.O. W KONINIE W UKŁADZIE GRAFICZNYM

Utworzony: 2006-07-14 | Zmodyfikowany: 2020-12-17 09:59

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zasady Ochrony Danych Osobowych w PWiK

Ochrona Danych Osobowych w PWiK Sp. z o.o. - kliknij Podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa - kliknij

Utworzony: 2018-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-12-16 14:40

12. KONTROLE ZEWNĘTRZNE

Kontrole zewnętrzne

Sprawozdanie z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Utworzony: 2013-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-08-28 14:01

13. DANE FINANSOWE SPÓŁKI

Dane finansowe spółki

Utworzony: 2009-08-28 | Zmodyfikowany: 2020-08-28 09:04

14. DANE TELEADRESOWE

DANE TELEADRESOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49, 62-510 KONIN www.pwik-konin.com.pl pwikkonin@pwik-konin.com.pl Centrala: tel. 63 245 94 75, 63 240 39 00 Sekretariat: tel. 63 240 39 01 fax 63 245 83 80 Pogotowie wodno - kanalizacyjne: tel. 994 NIP: 665-000-13-26 REGON: 310025187 Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000099912 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 130.808.095 zł Biuro Obsługi Klienta ul...

Utworzony: 2006-07-14 | Zmodyfikowany: 2020-08-27 13:48

15. SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Problematyka skarg i wniosków jest uregulowana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki w sprawie trybu i sposobu załatwiania skarg i wniosków. Zasady postępowania dotyczące rozpatrywania reklamacji wpływających od klientów usług świadczonych przez Spółkę są uregulowane w Procedurze P09.03 "Nadzorowanie realizacji umów, obsługa klientów wydanie 3 z dn. 15.12.2017 r. oraz P09.07 "Reklamacje wydanie 3" z dn. 03.08.2018r. Systemy: System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach norm...

Utworzony: 2006-07-21 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 13:58

16. REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

Rodzaje rejestrów i ewidencji

A. W Spółce prowadzi się następujące rodzaje rejestrów: Rejestr Korespondencji Przychodzącej Rejestr Korespondencji Wychodzącej Rejestr Zarządzeń wydawanych przez Prezesa Zarządu Księga Inwentarzowa (środków trwałych) Rejestr niskocennych rzeczowych składników majątku trwałego Rejestr pieczątek Rejestr wypisywanych dowodów obrotu materiałowego prowadzony przez właściwe Działy Rejestr reklamacji Rejestr wypadków przy pracy Rejestr wyjazdów służbowych Rejestr osób pracujących na stanowiskach w ...

Utworzony: 2007-11-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 10:21

17. STAN PRZYJMOWANYCH SPRAW, KOLEJNOŚĆ ICH ZAŁATWIANIA I ROZSTRZYGANIA

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania

Indywidualne sprawy osób zainteresowanych/klientów Spółki są załatwiane bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od dnia wpływu sprawy do Spółki, z zastrzeżeniem odrębności trybów i terminów określonych w obowiązujących przepisach, a także z uwzględnieniem dłuższych okresów załatwiania spraw, wynikających ze znacznego skomplikowania sprawy lub jej charakteru. Skargi i wnioski kierowane do Zarządu Spółki oraz odpowiedzi na nie są rejestrowane i dokumentowane w Dziale Finansowo Pracowniczym. Dział...

Utworzony: 2009-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 09:46

18. OFERTY PRACY

Oferty pracy

Oferty pracy PWiK Sp. z o.o. - kliknij

Utworzony: 2017-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 12:06

19. Zarząd

ZARZĄD

Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie jest Zbigniew Szymczak

Utworzony: 2006-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 10:53

20. ORGANIZACJA

Organizacja

Spółka działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych decyzji, pozwoleń, norm, standardów oraz regulaminów.

Utworzony: 2009-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 10:51