artykuł nr 1

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie jest Spółką samorządu terytorialnego. Jedynym wspólnikiem w Spółce jest Gmina Konin. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Miasto Konin. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.808.095,00 zł i dzieli się na 16.885 udziałów po 7.747,00 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Konin. Udziały w całości wniesiono wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Udziały są niepodzielne, a wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Udziały mogą być zbywane przez wspólników.

 

 Wartość udziałów Miasta Konina w Spółce
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie
na dzień 21.03.2019 roku

 

Lp.
DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁÓW
STAN NA DZIEŃ
21.03.2019 ROKU
1.
Ilość udziałów
16.885
2.
Wartość w złotych 1 udziału
7.747,00 zł
3.
Wartość udziałów Miasta Konina
130.808.095,00 zł
4.
Procentowy udział w ogólnej wartości kapitału
100 %