artykuł nr 1

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedsiębiorstwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka powołana jest przede wszystkim w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Miasta Konina. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) Zarząd Miasta Konina wydał w dniu 26.09.2002 roku Decyzję Nr GK.7033 – 3/2002 udzielającą zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konina dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Zezwolenie niniejsze zostało wydane na czas nieoznaczony.

 

Zgodnie z § 7  Aktu Założycielskiego Spółki przedmiotem jej działania jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).

 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).

 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z).

 4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z).

 5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z).

 6. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z).

 7. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z).

 8. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z).

 9. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).

 10. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z).

 11. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z).

 12. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z).

 13. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z).

 14. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z).

 15. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z).

 16. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).

 17. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)

 18. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z).

 19. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z).

 20. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).

 21. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z).

 22. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).

 23. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

 24. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z).

 25. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).

 26. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).

 27. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z).

 28. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z).

 29. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z).

 30. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z).

 31. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z).

 32. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z).

 33. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z).

 34. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z).

 35. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z).

 36. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10 Z)

 37. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90. Z).

 38. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 74.90 Z)

 39. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)

 40. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)