artykuł nr 1

Organizacja

Spółka działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, właściwych decyzji, pozwoleń, norm, standardów oraz regulaminów.