główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady Ochrony Danych Osobowych w PWiK

Ochrona Danych Osobowych w PWiK Sp. z o.o. - kliknij

Utworzony: 2018-06-04 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 13:26

2. OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Taryfy

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Konina - obowiązuje od dnia 01.06.2018 roku.

Utworzony: 2013-01-23 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 13:18

3. DANE TELEADRESOWE

DANE TELEADRESOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Poznańska 49,62-510 KONIN www.pwik-konin.com.pl pwikkonin@pwik-konin.com.pl Centrala: tel. 63 245 94 75, 63 240 39 00 Sekretariat: tel. 63 240 39 01 fax 63 245 83 80 Pogotowie wodno - kanalizacyjne: tel. 994 NIP: 665-000-13-26 REGON: 310025187 Rejestracja: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000099912 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 130.614.420 zł Biuro Obsługi Klienta ul....

Utworzony: 2006-07-14 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 13:14

4. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie jest Spółką samorządu terytorialnego. Jedynym wspólnikiem w Spółce jest Gmina Konin. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Miasto Konin. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.459.480,00 zł i dzieli się na 16.840 udziałów po 7.747,00 zł każdy. Wszystkie udziały należą do Gminy Konin. Udziały w całości wniesiono wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi. Udziały są niepodz...

Utworzony: 2006-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-11-28 14:14

5. Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat

Przeznaczenie zysku lub sposób pokrycia strat w latach: 2009 – 2016 ROK PRZEZNACZENIE ZYSKU SPOSÓB POKRYCIA STRAT ŻRODŁO INFORMACJI 2016 Osiągnięty w 2016 roku zysk netto w wysokości 2.369.444.40 zł postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego ------------------------- Uchwałą Nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. w Koninie z dnia 30.06.2017 r. 2015 Osiągnięty w 2015 roku zysk netto w wysokości 2.251.067,06 zł postanawia przeznaczyć na podwyższeni...

Utworzony: 2009-08-28 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 11:19

6. DOCHODY I STRATY SPÓŁKI

Dochody i straty Spółki w latach: 2010 -2016 ROK DOCHÓD NETTO (ZYSK) STRATA NETTO ŻRODŁO INFORMACJI 2016 2.369.444,40 zł -------------------- Uchwała Nr 11/2017Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. w Koninie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 2015 2.251.067,06 zł -------------------- Uchwała Nr 5/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PWiK Sp. z o.o. w Koninie z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok o...

Utworzony: 2009-08-28 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 11:19

7. Wykaz komórek organizacyjnych

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Utworzony: 2006-07-14 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 13:58

8. Schemat organizacyjny

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PWiK SP. Z O.O. W KONINIE

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PWiK SP. Z O.O. W KONINIE W UKŁADZIE GRAFICZNYM

Utworzony: 2006-07-14 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 13:48

9. OFERTY PRACY

Praca

Oferty pracy PWiK Sp. z o.o. - kliknij

Utworzony: 2017-01-30 | Zmodyfikowany: 2017-08-07 12:17

10. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedsiębiorstwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka powołana jest przede wszystkim w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Miasta Konina. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123., poz. 858 z późn. zm.) Zarząd Miasta Konina wydał w dniu 26.09.2002 roku Decyzję Nr GK.7033 – 3/2002 udzielającą zezwoleni...

Utworzony: 2003-10-01 | Zmodyfikowany: 2017-06-30 11:33

11. Umowa Spółki

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PWiK SP. Z O.O. W KONINIE

AKT ZAŁOŻYCIELSKI Spółki działającej pod Firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Tekst Jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z dnia 24.05.2017 r. zaprotokołowaną w formie Aktu Notarialnego Rep. A. Nr 5818/2017 )

Utworzony: 2006-07-18 | Zmodyfikowany: 2017-06-30 11:30

12. Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

SKŁAD RADY NADZORCZEJ PWiK SP. Z O.O. JEST NASTĘPUJĄCY: Krzysztof Gubański - Przewodniczący prof. Bożena Mikołajczyk - Zastępca Przewodniczącego Danuta Gonera - Sekretarz Dariusz Gomulski - Członek Ryszard Białkowski - Członek Adrian Król - Członek

Utworzony: 2006-07-18 | Zmodyfikowany: 2017-05-16 14:27

13. MAJĄTEK SPÓŁKI

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 roku wynosi 223 261 771,52 zł i obejmuje: A. AKTYWA TRWAŁE zł 199 650 619,51 I. Wartości niematerialne i prawne zł 1 035 337,70 II. Rzeczowe aktywa trwałe zł 197 771 148,09 III. Należności długoterminowe zł 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe zł 60 000,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe zł 784 133,72 B. AKTYWA OBROTOWE zł 23 611 151,01 I. Zapasy zł 1 310 228,34 II. Należności krótkoterminowe zł 3 433 901,02 III. Inwestycje krótkotermino...

Utworzony: 2009-08-28 | Zmodyfikowany: 2017-05-04 12:30

14. Najważniejsze akty prawne Spółki

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. działa na podstawie: Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.), Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.), Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Ustawa...

Utworzony: 2007-07-10 | Zmodyfikowany: 2017-05-04 11:56

15. Forma prawna Spółki

FORMA PRAWNA SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką prawa handlowego z siedzibą w Koninie, działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka została utworzona na mocy Uchwały Nr 16 Zarządu Miasta Konina z dnia 17 grudnia 1992 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w jednoosobową spółkę Gminy z ograniczona odpowiedzialnością oraz Aktu Założycielskiego - Rep. Nr 8019/92 z dnia 23 grudnia 1992 roku. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoj...

Utworzony: 2015-11-19 | Zmodyfikowany: 2017-05-04 11:55

16. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZEZWOLENIE Na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Utworzony: 2011-06-17 | Zmodyfikowany: 2017-05-04 11:55

17. PRZETARGI

Przetargi

Przekierowanie do zakładki "Przetargi" - kliknij

Utworzony: 2016-11-09 | Zmodyfikowany: 2016-11-09 09:49

18. Opinia Biegłego Rewidenta

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z dnia 16.02.2015 r. Dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

Utworzony: 2009-08-28 | Zmodyfikowany: 2016-05-30 09:47

19. KONTROLE ZEWNĘTRZNE

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne w latach: 2009-2015 L.P. PODMIOT KONTROLUJĄCY CZAS TRWANIA PRZEDMIOT KONTROLI WYNIKI KONTROLI 2015 1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie 06.02.2015r. – 16.02.2015r. Protokół kontroli nr KON 16/2015 ODI.703.14.2015.MCZ z dnia 16.02.2015r Przestrzeganie przepisów z ochrony środowiska Nie stwierdzono nieprawidłowości 2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatur...

Utworzony: 2013-02-07 | Zmodyfikowany: 2016-02-15 12:07

20. INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz.782 ze zm.): "Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

Utworzony: 2003-09-10 | Zmodyfikowany: 2015-11-20 12:14