główna zawartość
artykuł nr 1

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne w latach: 2009-2015

 

L.P.

PODMIOT

KONTROLUJĄCY

CZAS TRWANIA

PRZEDMIOT KONTROLI

WYNIKI KONTROLI

2015

1.

Wielkopolski Wojewódzki

Inspektor  Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura 
w Koninie

 

06.02.2015r. – 16.02.2015r.

 

Protokół kontroli nr

KON 16/2015

ODI.703.14.2015.MCZ  

z dnia 16.02.2015r

 

Przestrzeganie przepisów z ochrony środowiska

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości

2.

Wielkopolski Wojewódzki

Inspektor  Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura 
w Koninie

 

18.03.2015 -27.03.2015r.

Protokół kontroli nr

KON 38/2015

ODI.703.73.2.2015.MW  

z dnia 27.03.2015r

 

Kontrola pracy oczyszczalni Prawy Brzeg

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości

3.

Wielkopolski Wojewódzki

Inspektor  Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura 
w Koninie

 

18.03.2015 -27.03.2015r.

Protokół kontroli nr

KON 39/2015

ODI.703.74.3.2015.MW  

z dnia 27.03.2015r

 

Kontrola pracy oczyszczalni Lewy Brzeg

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości

4.

Wielkopolski Wojewódzki

Inspektor  Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura 
w Koninie

 

18.03.2015 -27.03.2015r.

Protokół kontroli nr

KON 37/2015

ODI.703.75.2.2015.MW  

z dnia 27.03.2015r

 

Kontrola pracy oczyszczalni Janów

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości

5.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Koninie

24.03.2015r.-

25.03.2015r.

 

Protokół kontroli nr 

ON.HP-4662-51/15

 z dnia  25.03.2015r.

 

Przestrzeganie przepisów określających wymogi higieniczne i zdrowotne środowiska pracy

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

15.06.2015r.-

03.07.2015r.

 

Protokół kontroli nr

POIS.01.01.00-00-307/12

 z dnia  10.08.2015r.

 

Kontrola projektu POIS.01.01.00-00-307/12, wniosek o płatność nr 12, informacja, promocja i archiwizacja dokumentów

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

7.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

23.09.2015r.

 

Protokół kontroli

 z dnia  23.09.2015r.

 

Kontrola umowy nr 235/U/323/2014 realizacja rzeczowa, zamówienia.

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

8

Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

09.11.2015r.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony ppoż. Z dnia 09.11.2015

 

Kontrola przestrzegania przepisów p.poż.

Wydano decyzję w której nakazano: oznakowanie

lokalizacji hydrantów do celów p.poż na ulicach: Kleczewska/Międzylesie, Staffa, Staffa/Jędrzejewskiego, Muzealnej, Przemysłowej, Łężyńskiej.

 

 

 

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.

9

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

19.01.2015r.

20.04.2015r.

13.07.2015r.

12.10.2015r.

Wodociąg publiczny Konin Kurów

pobór prób wody do analizy

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2014

1.

Państwowa Inspekcja Pracy 
w Poznaniu

Oddział w Koninie

 

27.03.2014r. – 16.04.2014r. (3 dni)

 

Protokół kontroli nr 12144-53130-K021-Pt/14 z dnia 17.04.2014r.

Kontrola w zakresie:

- wymagań zasadniczych dla odzieży ochronnej,

- kontroli sprawdzającej,

- zagrożenia wybuchem,

Wydano 1 Decyzję ustną dotyczącą oznakowania znakiem ostrzegawczym Ex miejsca występowania atmosfery wybuchowej w pompowni pośredniej. Wydano 1 nakaz nr 12144-53130-K021-Nk01/14.

Decyzja i nakaz zostały wykonane w całości.

2.

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

 

01.07.2014r.

Protokół kontroli nr  505-152/14 z dnia 07.07.2014r.

Kontrola zasadności zwrotu podatku VAT oraz danych rejestracyjnych za okres 01.04.2014-30.04.2014r..

Nie stwierdzono nieprawidłowości

3.

Urząd Miejski w Koninie Wydział Komunikacji

 

05.08.2014r.

Protokół kontroli nr  WK.7346.1.30.2014

Kontrola spełnienia wymogów będących podstawą wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

16.07.2014

Kontrola wykonania decyzji nr MZ.5585.37.2013 z dnia 03.12.2013r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

5.

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

 

19.08.2014 -16.09.2014r.

Protokół kontroli nr 5035-94/2014 z dnia 16.09.2014r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,

Podatek VAT

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

09.10.2014r.

Opinia nr 25/2014  z dnia 16.10.2014r.

Kontrola umowy na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja obiektów OLB w Koninie wraz z budową instalacji pompy ciepła dla potrzeb grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej.”

W wyniku kontroli pomniejszono wartość kwalifikowanej kwoty kontraktu o kwotę 62.425zł.

7.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

13.11.2014r.

 

Protokół kontroli z dnia  13.11.2013r.

Decyzja MZ.5585.35.2014 z dnia 26.11.2014r.

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Wydano decyzję w której nakazano: oznakowanie lokalizacji hydrantów do celów p.poż na ulicach: Okólnej, Goździkowej, Makowej.

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.

8.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

20.01.2014r.

23.04.2014r.

14.07.2014r.

05.11.2014r.

Wodociąg publiczny Konin Kurów pobór prób wody do analizy

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

2013

1.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Poznaniu

28.03.2013 – 08.05.2013

Wystąpienie pokontrolne LPO-4101-02-07/2013 z 31.05.2013

Zagospodarowanie osadów ściekowych

Spółka posiada ważne pozwolenia i zezwolenie na wytwarzanie i transport odpadów, prowadziła wymaganą w tym zakresie dokumentację, wywiązywała się z obowiązków sprawozdawczych oraz przestrzegała warunków dotyczących technologii przerobu osadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

NIK na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK, wnosi o stosowanie osadów ściekowych na terenach gdzie odczyn pH gleby jest nie mniejszy niż 5,6.

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane

2.

Państwowa Inspekcja Pracy

Oddział w Koninie

16.04.2013 – 25.04.2013

12203-5317-K025-PŁ/13

Prawna ochrona pracy w tym BHP

Nakazano:

1. Skierować pracownika na wstępne badania lekarskie celem uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora koparkoładowarki.

2. Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego dla czynnika środowiska pracy  - hałasu wymienionego w opisie dokumentu potwierdzającego dokonanie oceny na stanowisku pracy „monter – konserwator sieci wod.-kan.”

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.

3.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Delegatura w Koninie

07.06.2013 – 24.06.2013

Protokół kontroli nr 130/2013

Kontrola pracy Oczyszczalni Ścieków w m.Janów

Nie stwierdzono nieprawidłowości

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Delegatura w Koninie

07.06.2013 – 24.05.2013

Protokół nr 116/2013

Kontrola pracy Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg

Nie stwierdzono nieprawidłowości

5.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Delegatura w Koninie

07.06.2013 – 24.06.2013

Protokół nr 115/2013

Kontrola pracy Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg

Nie stwierdzono nieprawidłowości

6.

Komenda Miejska PSP w Koninie

18.11.2013

Postępowanie administracyjne

Nakazano:

1.Oznakować znakiem zgodnym z Polską Normą miejsce lokalizacji gaśnicy znajdującej się w pomieszczeniu laboratoryjnym Działu Produkcji Wody

2. Oznakować znakiem zgodnym z Polską Normą miejsce lokalizacji hydrantu do celów przeciwpożarowych, znajdującego się przy ul. Wyszyńskiego 36

3. Oznakować znakiem zgodnym z Polską Normą miejsce lokalizacji hydrantu do celów przeciwpożarowych znajdującego się przy ul. Wyszyńskiego (naprzeciwko Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych)

4. Oznakować znakiem zgodnym z Polską Normą miejsce lokalizacji hydrantu do celów przeciwpożarowych znajdującego się przy ul. Wodnej 1

5. Oznakować znakiem zgodnym z Polską Normą miejsce lokalizacji hydrantu do celów przeciwpożarowych znajdującego się przy ul. Popiełuszki 4

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane

2012

1.

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

07.03.2012r. – 20.03.2012r.

Protokół kontroli nr 505-53/2012 z dnia 20.03.2012r.

 

Kontrola podatkowa

Należało skorygować deklarację VAT – 7 za m-c grudzień ponieważ Spółka nie miała prawa odliczyć kwoty 490,0 zł od zużytego paliwa do samochodu PN 42712 Powyższe zalecenie zostało zrealizowane.

2.

Państwowa Inspekcja Pracy 
w Poznaniu

Oddział w Koninie

29.02.2012 -15.03.2012r.

Protokół kontroli Nr 12144-5301-K016-Pt/12 
z dnia 15.03.2012r.

 

Kontrola dotyczy zagrożeń związanych z czynnikami chemicznymi - chlorem

   Wskazano ustalić w instrukcji :Instrukcja procedury postępowania dla drużyny ratownictwa chemicznego i pracowników PWiK Sp. z o.o. przy pracach z takimi zagrożeniami” zasady przygotowywania rozmgławiaczy na wypadek rozszczelnienia podczas rozładunku przenośnych butli stalowych 50 l z chlorem z jednostki transportowej do magazynu oraz szczegółowe zasady rozładunku 50 l butli z chlorem z przyczepy jednostki transportowej na użytkowany wózek z napędem ręcznym.

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.

3.

Wielkopolski Wojewódzki

Inspektor Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura 
w Koninie

21-28.06.2012r.

Protokół kontroli nr

KON 98/2012

ODI.703.155.3.2012.AT

z dnia 28.06.2012r

 

Kontrola wiarygodności danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramachKrajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

 

Ustalono:

Brak uwzględnienia skratek i zawartości piaskowników, komunalne osady ściekowe podane ogółem(z O. Prawy i Lewy Brzeg)

 

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.

4.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

11.07.2012r.

Protokół kontroli A-V- 630/1000/o/12/KW
z dnia 25.07.2012r

 

 

Kontrola działalności specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie
Nie stwierdzono nieprawidłowości

5.

Urząd Miasta

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

26.09.2012r.

Protokół kontroli nr  WZ 5560.3.2/2012

 z dnia 28.09.2012r.

 

Kontrola zasad współdziałania jednostek organizacyjnych miasta Konina w ramach Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Konina

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.

Państwowa Inspekcja Pracy w Koninie

03-08.10.2012r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół kontroli nr 12097-5301-K050-Pt/12

 z dnia 08.10.2012r.

 

 

Kontrola prewencyjna w zakresie „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” w tym ocena ryzyka zawodowego oraz wypadki przy pracy

Wystąpienie o :

- konsultowania z pracownikami oraz zapewnienie ich udziału w sporządzanej ocenie ryzyka zawodowego

- zamieszczanie w opisie stanowiska pracy, dla którego wykonywana jest ocena ryzyka zawodowego, wypadków przy pracy, które zaistniały w wyniku uaktywnionych zagrożeń zawodowych

- aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadków przy będących następstwem wystąpienia czynników niebezpiecznych na poszczególnych stanowiskach pracy

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane

 

7.

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

15.10.2012r.

Wodociąg publiczny Konin Kurów

pobór prób wody do analizy

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2011

1.

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

24.01.2011r. – 24.02.2011r.

Protokół kontroli nr 505-27/2011 z dnia 24.02.2011r.

Kontrola rozliczeń z budżetem za 2009r. z tytułu podatków oraz danych rejestracyjnych

Należało skorygować deklarację VAT – 7 za m-ce styczeń i luty ze względu na błędne odliczenie podatku naliczanego w miesiącu styczniu zamiast w miesiącu lutym.

Powyższe zalecenie zostało zrealizowane.

2.

Państwowa Inspekcja Pracy 
w Poznaniu

Oddział w Koninie

22-23.03.2011r.

Protokół kontroli Nr 12144-53130-K023Pt/2011 
z dnia 23.03.2011r.

 

Kontrola z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności spełniania wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem 
z wysokości

   Wskazano dokonać badań i pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i w razie uszkodzenia instalacji odgromowej użytkowanej stacji paliw.

   Wskazano uwzględnić 
w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku montera – konserwatora sieci wod –kan wyników ostatnich badań 
i pomiarów drgań mechanicznych w środowisku pracy.

 

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.

3.

Wielkopolski

Inspektorat Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura 
w Koninie

08-29.06.2011r.

Protokół kontroli nr 001.7030.147.2011.MW

 

Gospodarka osadowa na oczyszczalni ścieków w Koninie

Wystawiono zarządzenie pokontrolne.

 

Wskazano:

   +prowadzić stały nadzór nad prawidłowym stosowaniem komunalnych osadów ściekowych

   +nie aplikować komunalnych osadów ściekowych na gruntach wykluczonych z jego stosowania.

   +stosować dopuszczalne dawki komunalnych osadów ściekowych zgodnie z wymogami

 

Powyższe zalecenia zostały zrealizowane.

4.

Wielkopolski

Inspektorat Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura 
w Koninie

03-11.08.2011r.

Protokół kontroli ODI.7030.185.2011.MW 
 

Gospodarka osadowa na oczyszczalni ścieków 
w Koninie

Nie stwierdzono nieprawidłowości

5.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

04.10.2011r.

Protokół kontroli z dnia 04.10.2011r.

 

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Koninie

17.01.2011

 

 

 

 

 

18.04.2011

 

 

 

 

 

18.07.2011

 

 

 

 

 

10.10.2011

Stacja Uzdatniania Konin ul. Łąkowa

Bieżąca kontrola sanitarna obiektu oraz pobór prób do badania

 

Wodociąg publiczny Konin Kurów

Ocena stanu sanitarnego ujęcia wody i pobór prób wody do analizy

 

Wodociąg publiczny Konin Kurów

Ocena stanu sanitarnego ujęcia wody i pobór prób wody do analizy

 

Wodociąg publiczny Konin Kurów

Ocena stanu sanitarnego ujęcia wody i pobór prób wody do analizy

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2010

1.

Naczelnik

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu

26.07.2010r. -29.07.2010r.

 

Protokół kontroli z dnia 29.07.2010r.

 

Kontrola zasadności zwrotu podatku VAT za maj 2010r. oraz danych rejestracyjnych

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.

Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej w Koninie

10.09.2010r.

Protokół kontroli z dnia 10.09.2010r.

 

Kontrola czynności przeciwpożarowej Zakładu Produkcji Wody, Zakład Oczyszczania Ścieków, budynek Administracyjno - biurowy.

 

Stwierdzono nieliczne uchybienia.

 

 

 

Zalecenia zostały wykonane.

3.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

22.09.2010r.

Protokół kontroli z dnia 22.09.2010r.

 

Kontrola czynności przeciwpożarowej Zakładu Eksploatacji Sieci.

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II o/Poznań

28-29.10.10r.

03-05.11.10r.

08.11.2010r.

10.11.2010r.

12.11.2010r.

Protokół kontroli z dnia 12.11.2010r. 

 

Prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalanie uprawnień i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Opracowywanie wniosków o emerytury i renty, wystawiania zaświadczeń

 

Stwierdzono nieliczne uchybienia, które zostały usunięte 
w trakcie kontroli.

5.

Wielkopolski

Inspektorat Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura w Koninie

 

30.11.2010r.- 15.12.2010r.

Protokół kontroli z dnia 15.12.2010r.

 

Kontrola z zakresu przestrzegania decyzji i przepisów z ochrony środowiska.

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny 
w Koninie

18.01.2010 r.

19.04.2010 r.

31.05.2010 r.

12.07.2010 r.

11.10.2010 r.

 

Kontrola sanitarna - jakość wody

wodociąg publiczny Konin

 

 

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości

2009

1.

Wielkopolski

Inspektorat Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura w Koninie

21.04.2009r. -13.05.2009r.

Protokół kontroli z dnia 13.05.2009r.

 

Sprawozdanie do tworzenia Krajowego rejestru transferu i uwalniania zanieczyszczeń

Wydano zarządzenie pokontrolne.

 

Zalecenia zostały wykonane.

2.

Naczelnik

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy

W Kaliszu

20.05.2009r - 27.05.2009r.

 

Protokół kontroli z dnia 27.05.2009r.

 

Kontrola zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2009 oraz kontrola danych rejestracyjnych.

 

 

Brak aktualizacji miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zalecenia zostały wykonane.

4.

Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej w Koninie

17.09.2009

Protokół kontroli z dnia 17.09.2009r.

Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w Zakładzie Produkcji Wody oraz na Oczyszczalni Lewy Brzeg.

 

Dostosować sieć hydrantową do obowiązujących przepisów.

 

Zalecenia zostały wykonane.

5.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura 
w Poznaniu

21.10.2009r. - 15.12.2009r.

Protokół kontroli  z dnia 17.12.2009r.

 

Kontrola - Gospodarowanie osadami ściekowymi.

Stwierdzono nieliczne uchybienia formalne.

 

Zalecenia pokontrolne do realizacji.

6.

Naczelnik

Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy

W Kaliszu

27.10.2009r. -02.11.2009r.

Protokół kontroli z dnia 02.11.2009r.

 

Kontrola zwrotu podatku VAT oraz danych rejestracyjnych za 01.08.2009r. ? 31.08.2009r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

7.

Wielkopolski

Inspektorat Ochrony

Środowiska 
w Poznaniu

Delegatura w Koninie

10.11.2009r. -15.11.2009r.

Protokół kontroli z dnia 18.11.2009r.

 

Kontrola pracy oczyszczalni ścieków Lewy i Prawy Brzeg oraz Janów

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

8

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny 
w Koninie

 

19.01.2009 r.

06.04.2009 r.

 

09.07.2009 r.

12.10.2009 r.

 

28.01.2009 r.

 

28.01.2009 r.

Kontrola sanitarna - jakość wody

Wodociąg Publiczny:

 

Konin- Kurów

 

 

Konin - Gaj

 

Konin- Łężyn

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości