główna zawartość
artykuł nr 1

A. W Spółce prowadzi się następujące rodzaje rejestrów:

 1.  Rejestr Korespondencji Przychodzącej
 2.  Rejestr Korespondencji Wychodzącej
 3.  Rejestr Zarządzeń wydawanych przez Prezesa Zarządu
 4.  Księga Inwentarzowa (środków trwałych) 
 5.  Rejestr niskocennych rzeczowych składników majątku trwałego
 6.  Rejestr pieczątek
 7.  Rejestr wypisywanych dowodów obrotu materiałowego prowadzony przez
   
  właściwe Działy
 8.  Rejestr reklamacji
 9.  Rejestr wypadków przy pracy
 10.  Rejestr wyjazdów służbowych
 11.  Rejestr osób pracujących na stanowiskach w szczególnych warunkach
 12.  Rejestr zamówień publicznych
 13.  Rejestr kontroli zewnętrznych
 14.  Rejestr zgłoszeń awarii oraz innych przypadków związanych z eksploatacją
   urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

 15.  Rejestr zamarzniętych przyłączy wodociągowych.

Udostępnianie danych zawartych w powyższych rejestrach wymaga każdorazowej, pisemnej zgody osoby nadzorującej dany rejestr.

B. W Spółce prowadzi się następujące rodzaje ewidencji:

 1.  Ewidencji wyjść w godzinach służbowych
 2.  Ewidencja badań okresowych
 3.  Ewidencja przyjęć i zwolnień pracowników

Udostępnianie danych zawartych w powyższych ewidencjach wymaga każdorazowej, pisemnej zgody osoby nadzorującej daną ewidencję.

C.

 1.  W Spółce jest prowadzone przez Dział Techniczno - Inwestycyjny archiwum dokumentacji technicznej - zasady udostępnianie dokumentacji określa „Instrukcja przyjmowania, ewidencjonowania, wypożyczania dokumentacji technicznej” IN.TT.05 z dn. 23.05.2003 roku.
 2. W Spółce jest również prowadzona przez Dział Spraw Pracowniczych i Analiz   Zakładowa Składnica Akt. Zakres działania Zakładowej Składnicy Akt określa zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2006 Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego z dnia 23.02.2006 roku w sprawie: wprowadzenia w życie „Instrukcji kancelaryjnej”, „Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania „Zakładowej Składnicy Akt” oraz „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”.